You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

A Jászberényi Sportegyesület története

A legelső cikkek a korabeli újságokban
 
Jász Kürt c. kéthetente megjelenő helyi lap
 
1906. június 10.
 
Új torna egylet
 
 
A főiskolai hallgatók, amint a hozzánk érkezett ív mutatja, azon fáradoznak, hogy egy tornázó egyletet alakítsanak s így mindennap 2-3 órán át szórakozzanak. Az egylet programja football, síkfutás, távolugrás, díjbirkózás, versenyúszás stb. Az egyesület létesítője Grünwald Samu állatorvostan hallgató.
 
 
 
1906. június 24.
 
Lehel Torna Kör
 
 
Előző számunkban már megemlékeztünk arról, hogy főiskolai hallgatók Grünwald Samu állatorvostan hallgató kezdeményezésére torna és labdarúgó egyesületet akarnak alakítani. Grünwald ifj. Koncsek László joghallgató segítségével megteremtette azt, s már is 40 működő tagja van. Tegnapelőtt a kört „Lehel Torna Kör” néven megalakultnak mondották ki, amelynek célja a társadalom fejlesztésére, a barátság, az egyetértés, az összetartás ápolása és az ellentétek eltüntetése. E mellett a társadalmi kötelesség mellett, a sportűzés. A legutóbbi ülésen az alapszabályok kidolgozására egy öttagú bizottságot küldöttek ki, mely alapszabályokat jóváhagyás után miniszteri jóváhagyás végett a belügyminiszterhez küldik meg.
 
 

  • Feloszlatás
 
1906. július 8.
 
A „Lehel-Torna-Kör”
 
 
Már említettük, hogy az ifjúság Grünwald Samu állatorvostan hallgató és Koncsek László joghallgató kezdeményezésére sportegyletet alakított, melynek elnökéül: Pénzes Sándort, alelnökéül: Koncsek Lászlót, titkárául: Schulhof Dezsőt, pénztárnokául: Gugi Sándort, jegyzőéül: Lukács Gyulát, játékvezetőéül: Hulin Bélát, helyettes játékvezetőéül: Vas Eleket, azonkívül 8 rendes és 2 pótválasztmány tagot választottak. Mint értesültünk, tegnapelőtt a „Lehel – Torna - Kört” feloszlatták és az ifjúság vezetői új torna egyesületet alakítanak, hogy az un. „fékezhetetlen elem”-eket, kik az elnökválasztás körül „rakoncátlankodtak”, ilyképpen kizárják, illetve, hogy az új egyesületbe fel ne vegyék.
 
 
 
  • Újra megalapították
 
1906. július 15.
 
A „Lehel – Torna - Kör”
 
Múlt számunkban írtunk e Körről, s ma már ismét kell vele foglalkozni. Említettük, hogy a kört feloszlatták, hogy a „rakoncátlan”, a „fékezhetetlen elem”-eket, kiközösíthessék a kebelükből és helyette újat alakítottak. Ez a kör is felvette a „Lehel – Torna - Kör” nevet. A kör tisztségviselőit is megválasztották és pedig: elnökké: Pénzes Sándort, alelnökké: Koncsek Lászlót, titkárrá: Hrabéczy Oszkárt, pénztárnokká: Jankovics Bélát, ellenőrré: Grünwald Samut, jegyzővé: Lukács Gyulát, játékvezetőéül: Hulin Bélát és Vass Eleket, helyettes játékvezetőéül választották meg egyhangúlag. Választottak azon kívül 8 rendes és 2 pótválasztmányi tagot. Az egyhangú választás és a jász kamukero győzelmének örömére a megválasztott tiszti kar „ismerkedési” lakomát rendezett, amelynek csak a reggeli virradat vetett véget. Most arra vagyunk kíváncsiak, melyik is az igazi „Lehel-Torna-Kör”?
 
 
 
  • Az első verseny
 
Jászberény és vidéke c. újság
 
1906. augusztus 19.
 
Sport
 
Lapunk más helyén is teszünk említést ama testi fejlesztésre és a társadalmi élet felélénkítésére alkalmas sportegyesületről, melyet ifjúságunk ezelőtt egy hóval alakított meg „Lehel-tornakör” címen. Tehát csemete korát éli, mégis bámulatos haladást tett ezen egy hó alatt. Az egyesület – mint röviden többször jeleztük – társadalmi alapon van szervezve, díszelnöke városunk első sportembere Tarnay Sándor bankigazgató. Tisztségviselő pedig, elnök: Pénzes Sándor, alelnök: Koncsek László, titkár: Hrabéczy Oszkár, pénztáros: Jankovics Béla, ellenőr: Grünwald Sámuel, jegyző: Lukács Gyula, művezető: Hulin Béla. A vezetők folyton gyűjtik a tagokat és már szép számmal vannak, mely biztosítja a sportegyesület életképességét. A tornakör kisidei működése után már e hóban be fog mutatkozni a nagyközönség előtt, és pedig e hó 26-án – vagy esetleg 30-án rendezendő nyilvános díjversennyel, melynek következőképpen állapította meg a szervezete és programja: A verseny kezdete d.u. 4 órakor.
Részletes program: 1. Felvonulás, 2. Súlydobás, 3. Stafétafutás, 4. Hosszú ugrás, 5. Discus dobás, 6. Füleslabda csapat. 15 perc szünet. 7. Összetett egyéni verseny (elnöki díjért) 8. Kötélhúzás. 9. Füleslabda távdobás. 10. Futás. 11. Gúlák. Versenybíróság tagjai: Dr. Ajkay Zoltán, Dr. Almásy László, Bathó Endre, Baranyi Balázs, Kanádi Győző. Versenyrendezők: Dr. Friedvalszky Ferencz. Dr. Sipos K. Béla. Dr. Szabó József. Az egyéni versenyekre nevezni lehet folyó hó 22-én esti 8 óráig Hrabéczy Oszkár köri titkárnál.
 
  • Az első verseny eredménye
 
Jász Kürt c. újság
 
1906. szeptember 2.
 
A Lehel Tornakör versenye
 
 
Kellemetlen, esővel fenyegető idővel virradt fel augusztus 26-a, a verseny napja, de úgy látszik, az ifjú lelkesedésen a rossz idő sem tud kifogni s így, a versenyt mégis megtartották. Az ideiglenes versenypályát ez alkalomra rendbe hozták, sodronnyal körülkerítették, s nemzeti és jász lobogókkal díszítették. -4 órára igen szép számú és előkelő közönség gyűlt össze a nézőtéren, természetesen főleg ifjú hölgyek. Mindenki sajnálkozott, hogy a rossz idő ennyire elrontotta a versenyt; mert bizonyos, hogy kellemes idő esetén legalább ötször annyian lettek volna s a hangulat is sokkal lelkesebb lett volna. Így bizony fogvacogva gyönyörködhetünk az érdekes mutatványokban s még a Duda Pista bandájának tüzes nótái sem tudták a közönséget fölmelegíteni. Legjobban tetszett a hosszú ugrás, a füleslabdadobás és a síkfutás. A verseny nyertesei a következők: az elnöki díj (arany érem) nyertese Hulin Béla, aki a súlydobásban 8’92 m., a hosszú ugrásban 4’75 m., a füleslapda távdobásban 37 m. rekordot ért el. Ezüstérmet nyertek: Baráth Árpád két érmet (diszkoszdobás 27’32 m.), Bathó Ferenc (a síkfutás győztese), Hrabéczy Oszkár (füleslapda távdobás 38’80), Koncsek László (súlydobás 8’63 m.). Bronzérmet nyertek: Baráth Árpád (a síkfutásban második), Bathó Ferenc (hosszúugrás 5’10 m.), Gellér Dezső (füleslapda távdobás 36’50 m.), Hrabéczy Oszkár (diszkoszdobás 26’30 m.) és Tarnay Tibor (sulydobás 8’50). Az érmeket Tarnay Sándor díszelnök buzdító szavak kíséretében adta át a győzteseknek.
A verseny 7 órakor ért véget.
Utána a tagok és érdeklődők lakomára mentek, mely emelkedett hangulatban még tovább tartott, mint a verseny…
 
 
  • Az egyesület első fúziója
 
1908. december 6.
 
A „Lehel Tornakör” és a „Jászberényi Torna egyesület” fúziója
 
Mint illetékes helyekről értesülünk, s városunkban működő fenti két sportegyesület egymással fuzionálni fog, hogy ezután a testedzés nemes ügyét az eddiginél nagyobb erővel szolgálhassák. Mindkét egyesület össze is hívta már f. évi december hó 15-én délutáni 3 órára a főgimnázium tornatermébe az egyleti tagokat r. közgyűlésre, melynek egyik tárgya a két kör egyesülése lesz „jászberényi atlétikai klub” elnevezéssel. Az már az egyesülés kérdésében a közgyűlések lesznek hivatva dönteni, mégis – mint hírlik – a fuzionálás már előre is egész bizonyosnak tekinthető, mert a két kör tagjai között a kérdés lényegét tekintve sosem volt semmiféle nézeteltérés, sőt az egyesülés az összes tagok és sportkedvelők régi óhajtása. A helybéli sportéletre is csak üdvös hatással lehet, ha a „Lehel Tornakör” eddigi tapasztalt agilitása a „Jászberényi Torna egyesület” tagjainak kitartásával egyesül, amikor is joggal remélhetjük, hogy a sportnak úgy közegészségügyi, mint nemzeti szempontból fontos ügyét városunknak az irányban addig elég közönyt tanúsító közönsége is nagyobb mérvben felkarolja.
 
 
1927. A Belügyminisztérium jóváhagyta a Lehel SC alapszabályát.
 
 
1931. 25. évforduló
 
 
1946. június 10. – 40. évforduló megünneplése, a fő napirendi pont az ünnepi közgyűlésen a sport demokratizálása és a Lehel újjáalakítása.
 
 
1948. július, létrejött a Lehel Munkás Tornakör
 
 
- 1951. augusztus 20. Az Aprítógépgyár megkezdi a termelést. 1952 áprilisában a Jászberényi Vasas SC sportköre megtartotta alakuló ülését. -
 
 
Folyamatos névváltoztatások:
  • 1948 – Lehel MTK
  • 1949 – Jászberényi Szakszervezeti Sport Egylet (JSZSE)
  • 1951 – Jászberényi Építők SE
  • 1953 – újra Lehel

 
 
1952.  Fémnyomó és Lemezárugyár, a Hűtőgépgyár elődje. 1953-tól a Lehel fenntartója.
1956. 50. évforduló
1957. Megerősödött a Fémnyomó és Lemezárugyár, jelentős anyagi támogatás.
1974. Sportcsarnok
1976. Uszoda
1977. Jégpálya
1981. 75. évforduló
 
 
1983. Meghatározó év a Lehel életében. Története során a legnagyobb szerkezeti változáson ment keresztül, a város sportegyesületei (Lehel SC, Jászberényi Vasas, Jászberényi Spartacus, TSZ SE, Jászberényi Pedagógus Egyesület) fúzióra léptek Jászberényi Lehel SE néven.
 
 
1989. július 3. A Jászberényi Lehel Sportegyesület szétvált a Hűtőgépgyár által szponzorált Lehel SC-re és Jászberény város, valamint annak gazdálkodó szervezetei által támogatott Jászberényi Sportegyesületre.
A Lehel SC a Jégkorong, Kézilabda, Röplabda, Úszó, Tenisz és Természetbarát szakosztályokat irányította tovább, a Jászberényi Sportegyesület a Labdarúgó, Torna, Atlétika és Birkózó szakosztályokat.
 
 
 
2006. A Jászberényi Sportegyesület szakosztályai: Aikido, Asztalitenisz, Autós, Birkózó, BMX, Fogathajtó, Futsal, Jégkorong, Korcsolya, Labdarúgó, Moto-Cross, Taekwon-do, Tenisz, Természetjáró, Úszó.